HOME| GENEANOLOGIA| GRAFOTERAPIA| PUBLIKACJE| PISMOZNASTWO SADOWE| OFERTA SZKOLENIOWA| AKTUALNOŚCI| GRAFOLOGIA| O MNIE| KONTAKT| ...|
 

KURSY, WARSZTATY, SZKOLENIA 

    Zajęcia prowadzi mgr Tomasz Szewczyk

    Tematyka zajęć:
    GRAFOLOGIA - NAUKA O INTERPERTACJI PISMA RęCZNEGO

1. Główne szkoły grafologiczne na świecie i w Polsce
2. Człowiek o silnej woli
3. Człowiek uparty
4. Człowiek o słabej woli
5. Koneser i człowiek zmysłowy
6. Człowiek dobroduszny
7. Naturalne nachylenie pisma
8. Pismo proste o charakterze wymuszonym
9. Pismo pochylone w lewo, pismo proste, pismo nachylone w prawo
10. Człowiek próżny i człowiek wyniosły
11. Samoświadomość i duma
12. Wiara w siebie i arogancja
13. Człowiek władczy
14. Człowiek skromny
15. Człowiek oszczędny
16. Człowiek rozrzutny
17. Człowiek porządny i człowiek nieporządny
18. Temperament
19. Podpis
20. Badanie próbek pisma - ćwiczenia

    Zajęcia adresowane są do:

- nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- nauczycieli kształcenia zintegrowanego na wszystkich poziomach edukacyjnych,
- pedagogów i psychologów szkolnych,
- wychowawców ośrodków szkolno-wychowawczych,
- studentów kryminalistyki, kryminologii, socjologii, resocjalizacji,
- biznesmenów, pracowników socjalnych.

    Tematyka zajęć:
    GRAFOLOGIA - jako narzędzie diagnostyczne

1. Schemat aktu pisarskiego wg dr Erlenmayera
2. Pismo ataktyczne u dziecka i dorosłego
3. Pismo drżące w połączeniu z ataksją, pismo drżące jako skutek udaru
4. Pismo starcze
5. Pismo depresyjne
6. Pismo narkomanów, alkoholików ( ,,pijane pismo'' )
7. Pismo schizofreników, psychozy, nerwice
8. Arytmia serca, Parkinson, stwardnienie rozsiane
9. Porównywanie pisma

    Tematyka zajęć:
    PISMO OSóB TWóRCZYCH - grafologiczna lektura rękopisów

    Wprowadzenie do grafologii
1. Podstawy grafologii
2. Postacie ze świata nauki
3. Pisarze, poeci, filozofowie
4. Malarze, artyści
5. Rękopisy Wielkich Polaków - prezentacja

    Zajęcia adresowane są do:

- studentów polonistyki,
- historyków, historyków sztuki,
- edytorów i tekstologów,
- studentów szkół artystycznych.

  PISMO OSÓB TWÓRCZYCH - PREZENTACJA

    Tematyka zajęć:
    GRAFOLOGIA SĄDOWA - porównywanie pisma

1. Podstawowe informacje o analizie pisma odręcznego
2. Czynniki wpływające na obraz pisma
3. Materiał porównawczy
4. Metoda/Metody badań porównawczych pisma
5. Pismo maskowane
6. Pismo podrobione
7. Współczesne metody badań pisma ręcznego - wykorzystywanie technik komputerowych w pismoznawstwie
8. Przegląd literatury, artykułów przedmiotu
9. Ćwiczenia praktyczne

    Oferta w zakresie grafologii sądowej ( ekspertyzy dokumentów ) skierowana jest do:

- pracowników Policji, Prokuratury,
- osób prywatnych,
- Agencji Detektywistycznych,
- Służby Więziennej,
- studentów kierunków: psychologii sądowej, kryminologii, kryminalistyki, prawa karnego i nauka pokrewnych,
- pracowników Banków,
- przyszłych biegłych sądowych


    Tematyka zajęć:
    Klucz grafologiczny systemu prof. Henryka Gralskiego (Grudzińskiego)

1. Sylwetka i pisarstwo Henryka Gralskiego - Grudzińskiego.
2. Czym jest ,,klucz grafologiczny''?.
3. Ocena poziomów pisma:
a) Jak rozpoznać człowieka prymitywnego, naiwnego w piśmie?
b) Jak wygląda pismo człowieka twórczego?
c) Jak przedstawia się pismo człowieka chorego?
4. Czy kształt liter mówi o zainteresowaniach?
5. W jaki sposób odkryć kłamstwo w piśmie?
6. Jak rozpoznać człowieka kierującego się sprytem i materializmem w uczuciach?
7. Analiza grafologiczna rękopisów.


    Zajęcia adresowane są do:

- nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- nauczycieli kształcenia zintegrowanego na wszystkich poziomach edukacyjnych,
- pedagogów i psychologów szkolnych,
- wychowawców ośrodków szkolno-wychowawczych,
- studentów kryminalistyki, kryminologii, socjologii, resocjalizacji,
- biznesmenów, psychologów sądowych.Szkolenie specjalistyczne 

    
     Pismo i rysunek dziecka w diagnozie oraz terapii pedagogicznej


     I Dzień - 6 h

       GRAFOLOGIA PEDAGOGICZNA

1. Pismo odręczne ucznia odzwierciedleniem jego cech psychofizycznych - wprowadzenie do grafologii pedagogicznej

a) Diagnozowanie usposobienia (typu osobowości), emocjonalności i temperamentu ucznia na podstawie analizy jego pisma odręcznego.
b) Obraz agresji i jej ekspresji w piśmie odręcznym uczniów.
c) Rozpoznawanie w piśmie ucznia wyróżników graficznych ADHD, dysleksji: dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii oraz innych deficytów.
d) Obraz graficzny nerwicy, depresji oraz zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży szkolnej.


2. Reedukacja pisma i jej edukacyjno- terapeutyczna rola w pracy z uczniem autystycznym, z dysleksją, ADHD, oraz z innymi problemami emocjonalnymi

a)Grafoterapia – praca z grafizmem ucznia dysfunkcyjnego
b)Terapeutyczna rola narracji i pisma odręcznego
c)Arteterapia w szkole.

3. Ćwiczenia praktyczne w analizie pisma odręcznego

4. Ewaluacja zajęć


     II Dzień - 6 h

       GPSYCHOLOGICZNA ANALIZA RYSUNKU DZIECKA

1. Badanie rysunku ucznia jako metoda poznawania jego osobowości, temperamentu, problemów i deficytów

a) Projekcja niepokoju w rysunkach dzieci
b)Relacje rodzinne widziane oczami dziecka w rysunku "Rodzina"
c)Agresja u dzieci i jej ekspresja w rysunku "Nieistniejące zwierzę"
d)Obraz samego siebie (samoocena) w rysunku „Narysuj siebie”
e)Obraz umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych ucznia na podstawie analizy rysunku " Ja wśród ludzi"
f)Depresja, przygnębienie, obniżony nastrój w rysunkach ucznia "Nastroje i humory"
g)Traumy związane z molestowaniem seksualnym w rysunkach dzieci i młodzieży szkolnej


2. Psychologiczna analiza "bazgrołków" w zeszytach uczniów

a) Rozmieszczenie "bazgrołków" na kartkach zeszytów szkolnych – informacje o stopniu lęku, niepokoju, stopniu integracji wewnętrznej, o charakterze stosunków i relacji w rodzinie ucznia, itp.
b) Rodzaje kresek i ich znaczenie w diagnostyce (kształt, szerokość, nacisk)
c) Stopień zaciemnienia rysunków – stopień agresji i poczucia winy ucznia
d) Symboliczne znaczenia kolorów


3. Ćwiczenia praktyczne w psychologicznej interpretacji wytworów graficznych ucznia

4. Ewaluacja zajęćAdresaci:
- nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- nauczyciele kształcenia zintegrowanego na wszystkich poziomach edukacyjnych
- pedagodzy i psycholodzy szkolni
- wychowawcy ośrodków szkolno-wychowawczych

Cele:
- poznanie form i metod pracy z grafizmem ucznia autystycznego, z ADHD, z dysgrafią, oraz innymi dysfunkcjami
- rozpoznanie na podstawie analizy pisma i rysunku ucznia trudności rozwojowych w zakresie emocji i funkcjonowania społecznego oraz sprawności motorycznej
- nabycie wiedzy w zakresie usprawnienia motorycznego uczniów dysfunkcyjnych
- stosowanie w praktyce reedukacji pisma
- rozpoznawanie i diagnozowanie na podstawie analizy pisma i rysunku dziecka niedostosowania społecznego (wysokiego poziomu złości i agresji)
- umiejętność stwierdzenia potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
- umiejętność udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- udoskonalenie umiejętności pedagogicznych kadry nauczycielskiej
- podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach oświatowych


Zajęcia prowadzi mgr Iwona Rusajczyk, grafolog, filolog, psychoprofilaktyk i trener rozwoju osobistego. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Bałtyckiego Instytutu Psychologii.


 


Copyright © 2020  AUTOGRAF by ViQ    Gość IP:3.228.10.17     

HOME| GENEANOLOGIA| GRAFOTERAPIA| PUBLIKACJE| PISMOZNASTWO SADOWE| OFERTA SZKOLENIOWA| AKTUALNOŚCI| GRAFOLOGIA| O MNIE| KONTAKT| ...|

  Barwa serwisu: