grafolog1@o2.pl Telefon: +48 797 120 372 lub (076) 8552161

Oferta

KURSY, WARSZTATY, SZKOLENIA

Zajęcia prowadzi mgr Tomasz Szewczyk

Tematyka zajęć:
GRAFOLOGIA – NAUKA O INTERPERTACJI PISMA RĘCZNEGO

 1. Główne szkoły grafologiczne na świecie i w Polsce
 2. Człowiek o silnej woli
 3. Człowiek uparty
 4. Człowiek o słabej woli
 5. Koneser i człowiek zmysłowy
 6. Człowiek dobroduszny
 7. Naturalne nachylenie pisma
 8. Pismo proste o charakterze wymuszonym
 9. Pismo pochylone w lewo, pismo proste, pismo nachylone w prawo
 10. Człowiek próżny i człowiek wyniosły
 11. Samoświadomość i duma
 12. Wiara w siebie i arogancja
 13. Człowiek władczy
 14. Człowiek skromny
 15. Człowiek oszczędny
 16. Człowiek rozrzutny
 17. Człowiek porządny i człowiek nieporządny
 18. Temperament
 19. Podpis
 20. Badanie próbek pisma – ćwiczenia

Zajęcia adresowane są do:

 • nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • nauczycieli kształcenia zintegrowanego na wszystkich poziomach edukacyjnych,
 • pedagogów i psychologów szkolnych,
 • wychowawców ośrodków szkolno-wychowawczych,
 • studentów kryminalistyki, kryminologii, socjologii, resocjalizacji,
 • biznesmenów, pracowników socjalnych.

Tematyka zajęć:
GRAFOLOGIA – jako narzędzie diagnostyczne

 1. Schemat aktu pisarskiego wg dr Erlenmayera
 2. Pismo ataktyczne u dziecka i dorosłego
 3. Pismo drżące w połączeniu z ataksją, pismo drżące jako skutek udaru
 4. Pismo starcze
 5. Pismo depresyjne
 6. Pismo narkomanów, alkoholików ( ,,pijane pismo” )
 7. Pismo schizofreników, psychozy, nerwice
 8. Arytmia serca, Parkinson, stwardnienie rozsiane
 9. Porównywanie pisma

Tematyka zajęć:
PISMO OSóB TWÓRCZYCH – grafologiczna lektura rękopisów

Wprowadzenie do grafologii

 1. Podstawy grafologii
 2. Postacie ze świata nauki
 3. Pisarze, poeci, filozofowie
 4. Malarze, artyści
 5. Rękopisy Wielkich Polaków – prezentacja

Zajęcia adresowane są do:

 • studentów polonistyki,
 • historyków, historyków sztuki,
 • edytorów i tekstologów,
 • studentów szkół artystycznych.

Tematyka zajęć:
GRAFOLOGIA SĄDOWA – porównywanie pisma

 1. Podstawowe informacje o analizie pisma odręcznego
 2. Czynniki wpływające na obraz pisma
 3. Materiał porównawczy
 4. Metoda/Metody badań porównawczych pisma
 5. Pismo maskowane
 6. Pismo podrobione
 7. Współczesne metody badań pisma ręcznego – wykorzystywanie technik komputerowych w pismoznawstwie
 8. Przegląd literatury, artykułów przedmiotu
 9. Ćwiczenia praktyczne

Oferta w zakresie grafologii sądowej ( ekspertyzy dokumentów ) skierowana jest do:

 • pracowników Policji, Prokuratury,
 • osób prywatnych,
 • Agencji Detektywistycznych,
 • Służby Więziennej,
 • studentów kierunków: psychologii sądowej, kryminologii, kryminalistyki, prawa karnego i nauka pokrewnych,
 • pracowników Banków,
 • przyszłych biegłych sądowych

Tematyka zajęć:
Klucz grafologiczny systemu prof. Henryka Gralskiego (Grudzińskiego)

 1. Sylwetka i pisarstwo Henryka Gralskiego – Grudzińskiego.
 2. Czym jest ,,klucz grafologiczny”?.
 3. Ocena poziomów pisma:
 4. a) Jak rozpoznać człowieka prymitywnego, naiwnego w piśmie?
 5. b) Jak wygląda pismo człowieka twórczego?
 6. c) Jak przedstawia się pismo człowieka chorego?
 7. Czy kształt liter mówi o zainteresowaniach?
 8. W jaki sposób odkryć kłamstwo w piśmie?
 9. Jak rozpoznać człowieka kierującego się sprytem i materializmem w uczuciach?
 10. Analiza grafologiczna rękopisów.

Zajęcia adresowane są do:

 • nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • nauczycieli kształcenia zintegrowanego na wszystkich poziomach edukacyjnych,
 • pedagogów i psychologów szkolnych,
 • wychowawców ośrodków szkolno-wychowawczych,
 • studentów kryminalistyki, kryminologii, socjologii, resocjalizacji,
 • biznesmenów, psychologów sądowych.

Szkolenie specjalistyczne

Pismo i rysunek dziecka w diagnozie oraz terapii pedagogicznej

I Dzień – 6 h

GRAFOLOGIA PEDAGOGICZNA

1. Pismo odręczne ucznia odzwierciedleniem jego cech psychofizycznych – wprowadzenie do grafologii pedagogicznej

a) Diagnozowanie usposobienia (typu osobowości), emocjonalności i temperamentu ucznia na podstawie analizy jego pisma odręcznego.
b) Obraz agresji i jej ekspresji w piśmie odręcznym uczniów.
c) Rozpoznawanie w piśmie ucznia wyróżników graficznych ADHD, dysleksji: dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii oraz innych deficytów.
d) Obraz graficzny nerwicy, depresji oraz zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Reedukacja pisma i jej edukacyjno- terapeutyczna rola w pracy z uczniem autystycznym, z dysleksją, ADHD, oraz z innymi problemami emocjonalnymi

a) Grafoterapia i praca z grafizmem ucznia dysfunkcyjnego
b) Terapeutyczna rola narracji i pisma odręcznego
c) Arteterapia w szkole.

3. Ćwiczenia praktyczne w analizie pisma odręcznego
4. Ewaluacja zajęć

II Dzień – 6 h

GPSYCHOLOGICZNA ANALIZA RYSUNKU DZIECKA

1. Badanie rysunku ucznia jako metoda poznawania jego osobowości, temperamentu, problemów i deficytów

a) Projekcja niepokoju w rysunkach dzieci
b)Relacje rodzinne widziane oczami dziecka w rysunku “Rodzina”
c)Agresja u dzieci i jej ekspresja w rysunku “Nieistniejące zwierzę”
d)Obraz samego siebie (samoocena) w rysunku „Narysuj siebie”
e)Obraz umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych ucznia na podstawie analizy rysunku ” Ja wśród ludzi”
f)Depresja, przygnębienie, obniżony nastrój w rysunkach ucznia “Nastroje i humory”
g)Traumy związane z molestowaniem seksualnym w rysunkach dzieci i młodzieży szkolnej

2. Psychologiczna analiza “bazgrołków” w zeszytach uczniów

a) Rozmieszczenie “bazgrołków” na kartkach zeszytów szkolnych i informacje o stopniu lęku, niepokoju, stopniu integracji wewnętrznej, o charakterze stosunków i relacji w rodzinie ucznia, itp.
b) Rodzaje kresek i ich znaczenie w diagnostyce (kształt, szerokość, nacisk)
c) Stopień zaciemnienia rysunków i stopień agresji i poczucia winy ucznia
d) Symboliczne znaczenia kolorów

3. Ćwiczenia praktyczne w psychologicznej interpretacji wytworów graficznych ucznia
4. Ewaluacja zajęć

Adresaci:

 • nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • nauczyciele kształcenia zintegrowanego na wszystkich poziomach edukacyjnych
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • wychowawcy ośrodków szkolno-wychowawczych

Cele:

 • poznanie form i metod pracy z grafizmem ucznia autystycznego, z ADHD, z dysgrafią, oraz innymi dysfunkcjami
 • rozpoznanie na podstawie analizy pisma i rysunku ucznia trudności rozwojowych w zakresie emocji i funkcjonowania społecznego oraz sprawności motorycznej
 • nabycie wiedzy w zakresie usprawnienia motorycznego uczniów dysfunkcyjnych
 • stosowanie w praktyce reedukacji pisma
 • rozpoznawanie i diagnozowanie na podstawie analizy pisma i rysunku dziecka niedostosowania społecznego (wysokiego poziomu złości i agresji)
 • umiejętność stwierdzenia potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • umiejętność udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • udoskonalenie umiejętności pedagogicznych kadry nauczycielskiej
 • podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach oświatowych

Zajęcia prowadzi mgr Iwona Rusajczyk, grafolog, filolog, psychoprofilaktyk i trener rozwoju osobistego. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Bałtyckiego Instytutu Psychologii.